Novinky

Certifikácia systému akosti v ČSAD SVT Praha s.r.o.

Dňa 9. marca 2006 bol  v spoločnosti ČSAD SVT Praha, spol. s r.o., dokončený certifikačný audit systému akosti podľa ISO 9001:2000.


Seminár užívateľov ADONIS

13.-.14.2.2006 sa konal seminár užívateľov systé- mu ADONIS v Šloviciach pri Rakovníku za účasti vede- nia spoločnosti a pracov- íkov zodpovedných za vývoj agend

ADONIS

ADONIS je modulárny informačný systém určený hlavne pre stredne veľké a veľké dopravné firmy a firmy s opravárenskými a skladovými kapacitami. Svojim zákazníkom poskytuje operatívne informácie, ktoré sú potrebné pre efektívne riadenie firmy a všetky služby, ktoré se od softwaru očakávajú . Systém zaručuje pružnú reakciu na legislatívne zmeny a náväznosť na výstupy poskytované inými subjektami ako sú banky a spoločnosti obchodujúce s pohonnými hmotami.
Modulárna architektúra umožňuje, pri zachovaní určitých minimálních konfigurácií, vytvoriť informačný systém presne podľa požiadaviek zákazníka výberom vhodných modulov. Systém je natoľko otvorený a pružný, že individuálne požiadavky zákazníkov sa dajú nastaviť parametrizáciou jednotlivých modulov, t. j. bez programových úprav alebo ich rýchlym doprogramvaním (rýchlymi úpravami). Systém pracuje nad jediným údajovým prostredím, ktoré zaručuje jednoznačnosť a okamžitú dostupnosť všetkých poskytovaných informácií. Vybrané moduly je možné aplikovať podľa potrieb zákazníka, samozrejmosťou sú pripojené vzdialené pracoviská pomocou moderných technológií aj zaistenie prenosov z pracovísk, ktoré sú vybavené samostatnými servermi napr. pomocou internetu.

V prípade potreby je možné na tom istom serveri prevádzkovať pre rôzne, väčšinou spriatelené subjekty viac oddelených databáz s možnosťou vzájomného predávania údajov. Údaje sú podľa potreby automaticky archivované. Samozrejmosťou je také spojenie pomocou moderných prenosových technológií ako je internet so zákazníkmi, dodávateľmi, finančnými ústavmi a štátnymi inštitúciami.