Novinky

U zákazníkov bola spustená nová verzia clearingového systému CARDS EXCHANGE

Táto verzia má rozšírenú funkcionalitu a je zavedená ako v Stredočeskom kraji, tak pre ICOM Transport Group.

SVT a NDK

ČSAD SVT spolupracuje na príprave pilotného projektu Národnej dopravnej karty v Stredočeskom kraji

CARDS EXCHANGE - clearingový systém

Clearing - prečo a načo

V dnešnej dobe existujú dopravné spoločnosti, ktoré ako médium pre zaistenie funkčnosti časových kupónov alebo bezhotovostných platieb cestovného využívajú bezkontaktné čipové karty. V prípade časového kupónu slúží čipová karta ako nosič informácie o platnosti kupónu, ktorý môže byť časový (mesačný, štvrťročný a pod.), alebo zónový (v ktorej časti územia platia). V prípade bezhotovostných platieb slúžia tieto karty ako "elektronické peňaženky", t. j. zákazník u dopravnej spoločnosti zloží finančný obnos, ktorý mu bude  "nabitý" do tejto "elektronickej peňaženky" a on potom môže v autobuse platiť touto kartou namiesto hotovosťou.

Problém nastává, pokiaľ chce cestující, ktorý vlastní čipovú kartu, použiť  túto kartu u iného dopravcu ako u toho, ktorý mu kartu vydal (samozrejme tento dopravca musí vlastniť technické vybavenie, které dokáže s touto kartou pracovať). Problém spočívá v tom, že jeden dopravca dostal peniaze a druhý vykonal službu a je nutné se vzájomne finančne vyrovnať.

Práve tento problém rieši clearingové centrum CARDS EXCHANGE, ktoré umožní dopravcom používať čipové karty vydané inými dopravcamii, pretože spočítá, koľko ktorý dopravca prepravil cestujúcich na karty iných dopravcov a koľko teda má od ostatných dopravcov obdržať financií za prevedené služby, poprípade koľko cestujúcich s jeho kartami prepravili iní dopravci a koľko teda má zaplatiť im. V konečnej podobe môže teda cestujúci vlastniaci čipovú kartu použíť túto kartu u všetkých dopravcov zapojených do clearingového systému. Globálny zoznam zakázaných kariet a globálny zoznam zariadení sú k dispozícii okamžite po ich prijatí.

Čo clearing je

  • nástroj, ako určiť koľko peňazí si majú subjekty poslať, aby dostali peniaze za výkony, ktoré odjazdili na karty, ktoré nedobíjali a opačne
  • nástroj pre definovanie globálneho zoznamu zakázaných kariet
  • nástroj pre definovanie globálneho zoznamu povolených zariadení
  • strážca, ktorý kontroluje, či nad kartami neprebiehajú operácie (dobíjanie, nabíjanie), o ktorých systém nevie a sú teda zakázané
  • stráži, či subjekt predkladá pre spracovanie skutočne všetky údaje
  • spracovávateľ podkladov pre štátne úrady napr. pre priznanie dotácií subjektom (dopravcom) v ČR

Čo clearing nie je

  • nástroj na zdielanie informácií o registrácii kariet a ich užívateľov (t.j. registračné údaje od jedného subjektu se nedostanú k druhému)
  • poisťovňa, subjekt vydávajúcí karty kryje všetky transakcie s kartami prevedené, napriek tomu, že došlo k prelomeniu ochrany a tieto transakcie nie sú kryté vybranými peniazmi od zákazníka
  • systém on-line spracovania, t.j. spracovanie prebieha dávkovo, iba niektoré zmeny prebiehajú on-line